Kungabrevet Original år 2000

 

Hans Majestät Karl XVI Gustaf
Riksdagens Talman
Statsministern
Finansministern
Riksdagsledamöterna Kenneth (Kvist, Johansson och Lantz)
Svenska Akademien
Språk- och Folkminnesinstitutet i Uppsala
Almanacksförlaget Chrono AB

.

Sundsvall 31 mars 2000, 1:a utgåvan

Eders Majestät, Herr/Fru Talman, Eders Excellenser, Förtroendevalda, mina damer och herrar; i egenskap av härför speciellt utsedd företrädare för Svenska KennethKlubben vill jag för andra året i rad fästa uppmärksamheten å de förhållanden som kommit att bli en direkt följd av den svenska demokratins gång och klubbslag:

.Sedan Kenneth, namnet md anor från 800-talets skotska högländer, medgivits tillträde till den svenska almanackan 1993 å den 29:e april, har det svenska folket givits tillfälle att hylla och ära Kenneth som den förträfflige person han, företrädesvis, mer sällan “hon”, är och förtjänar. I samband med föregående års beslut om den “nya” svenska namnlängden, med start år 2001, blev Kenneths dag våldsamt och brutalt ockuperad av Tyko och hänvisad till den 22 mars.
Då vi erfarit att vissa andra namn, givetvis mindre traditionsbundna och ärevördiga, helt uteslutits ur namnlängden, finna vi dock trots allt viss tillfredsställelse i detta förhållande. Svenska folket kan även framgent och fortsättningsvis ära och hylla Kenneth som han/(hon) förtjänar och på sådant sätt att det både märks och hörs.

.Då Kenneth verka för alla medborgares möjlighet att deltaga i firandet av Kenneth, har vi genom åren yrkat på att den 29 april skall erhålla status av helgdag och tillika allmän flaggdag. Detta yrkande har dock ej vunnit gehör, främst på grund av det outtalade argumentet att 1 maj redan är en helgdag, samt att Hans Majestät Konungens födelsedag den 30 april är allmän flaggdag och två helgdagar så tätt och två flaggdagar på varandra äro minst en för mycket.
Vad gälla argumenten om näraliggande 1:a maj som hinder hava vi tillskyndat den ordning som skulle komma att göra även Konungens födelsedag till helgdag, varpå tre på varandra följande dagar skulle komma utgöra helgdagar för firandet av Kenneth, H.M. Konungen och 1:a maj.

.Dock falla nu, likt färgsprakande höstlöv i vinden, de argument som framkommit från de som icke äga namngemenskap med Kenneth, platt till marken från den argumenterandes tunga!

.22 mars, i omedelbar anslutning till vårdagjämningen, kunna icke komma att konkurrera vare sig med firandet av- eller den allmänna flaggningen för Konungen, ej heller med firandet av 1:a maj.
När så Kenneth tillika komma “som en vårvind, med ljus och förhoppningar, till hela Sveriges folk”, torde detta utgöra ett mycket starkt skäl för att berörda instanser skyndsamt kunna tillse att såväl flaggor skola hissas som allmän helgdag kunna påbjudas.

.Tillkomma så de ekonomiska följdverkningar som KennethGemenskapen nu ställas inför.
Medlemmar i Svenska KennethKlubben hava fram till ockupationen av den 29 april kunnat erlägga sin medlemsavgift i vederbörlig ordning och svenska kronor, SEK, då vi i likhet med stor del av det svenska folket ännu ej fullt ut kunnat förlika oss med ECU och monetära unioner, uppgående till just den 29/4, d.v.s. SEK 294 årligen.

.Då Svenska KennethKlubbens medlemspotential innehålla ca 33.000 Kenneth kunna matematiken enkelt adderas, multipliceras och inverteras:

.33000 x 294 (29/4) = SEK 9.702.000 komma att med start det första året å Kenneths Millennium, 2001, att utgöra 33000 x 223 (22/3 ) = SEK 7.359.000. Budgetunderskott uppkomma således framledes till SEK 2.343.000 årligen.

I denna fråga komma särskilda yrkanden att framläggas till Finansministern och övriga berörda instanser med begäran om ett årligt anslag för täckande av det budgetunderskott som vi utan egen förskyllan blivit drabbade av. Betalningsansvaret för sådant anslag kunna med fördel fördelas då det för närvarande råder oklarhet om vem som innehar det yttersta ansvaret för att denna situation överhuvudtaget uppkommit.

.Svenska KennethKlubben yrka mot denna bakgrund

.att  H. M. Konungen låter meddela att inga invändningar finnes från Hans sida mot att helgdag, eller i vart fall allmän flaggdag, införes den 22 mars årligen,

.att   regeringen besluta att till riksdagen framlägga proposition med innehåll som verka för att, utan vidare tidsutdräkt, allmän helgdag och tillika flaggdag införes den 22 mars årligen,

.att   finansministern tillsätter en utredning med syfte att utreda huru Svenska KennethKlubben skola komma att ej bli ekonomiskt lidande enligt ovan,

.att   riksdagsledamöterna Kvist (v), Johansson (c) och Lantz (kd) ingiva en gemensam partigränsöverskridande motion med förslag att dels införa helgdag och allmän flaggdag den 22 mars årligen och dels att en utredning tillsätts med syfte att utreda hur Svenska KennethKlubben skola komma att ekonomiskt kompenseras,

.att  Riksdagens Talman skyndsamt klubba bifall för dylika propåer från regering och enskilda motionärer,

.att   Svenska Akademien med snille och smak, fortsättningsvis med kraft, verka för att den 22 mars komma att bli såväl helgdag som allmän flaggdag,

.att   Språk- och Folkminnesinstitutet gör likaledes, möjligen mer allmogelikt,

.att   almanacksförlaget Chrono AB skyndsamt och senast inför år 2001, tillse att tryckta produktioner utrustas med korrekt symbolverk i form av röd färg och flaggsymbol den 22 mars årligen.

.Vi hemställer vördsamt vidare att vi kunna erhålla svar på denna skrivelse i sådan tid att en total redovisning av detta ärende kunna komma att genomföras i enlighet med stadgarna för Svenska KennethKlubben å den årliga högtidsdagen och tillika årsmötet den 29 april 2000 å First Hotel Strand i Sundsvall. För ytterligare information i detta ärende hänvisas till undertecknad Kenneth vilken också tacksamt emottager svarsskrivelse enligt ovan.

.Med ödmjuka och högaktningsfulla hälsningar

Svenska KennethKlubben

#13 /e.u.