Hur vi hanterar dina personuppgifter.

Så här hanterar Svenska KennethKlubben (SKK) dina personuppgifter

1. All hantering av våra medlemmars personuppgifter följer de regler som dataskydds-förordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) stipulerar.

2. När du blir medlem registrerar vi följande information om dig i vårt medlemsregister:

Namn, födelsedata (År-mån-dag), bostadsadress, e-postadress, mobilnummer, storlek på T-shirt samt betalningsdatum för erlagd medlemsavgift och i förekommande fall vilken lokal klubb du tillhör.

För förtroendevalda i SKK eller lokal klubb kan även förtroendeuppdraget noteras.

3. Uppgifterna används för kommunikation med dig i samband med aviseringar, inbjudningar till aktiviteter och möten samt annan relevant information till dig i egenskap av medlem i SKK och för nödvändig intern administration av våra medlemmar.

4. Uppgifterna lagras så länge som du är medlem och tas först bort när du meddelat oss att du inte längre önskar vara medlem eller då betalning av den årliga medlems-avgiften uteblivit 5 år i följd.

5. Dina uppgifter överlåts eller säljs ej till tredje part, ej heller på annat sätt hanteras så att utomstående ges tillgång till din information. Ej heller publiceras informationen för allmän kännedom på hemsida eller annan offentlig plattform eller socialt media utan ditt tillstånd.

6. Information om dig och dina kontaktuppgifter delges dock i förekommande fall den lokala klubb du tillhör av samma skäl som i punkt (3) ovan.

7. Du har alltid rätten att få ta del av de uppgifter om dig som vi har registrerade och en sådan begäran skall skickas per e-post till kenneth@kenneth.se.

8. Skulle vi ha registrerat felaktiga uppgifter om dig har du alltid rätten att få dessa korrigerade.

9. SKK:s medlemsregister lagras i datorer med kopia på externt lagringsmedium för maximal säkerhet och skydd mot intrång eller annan ej önskvärd handling.

10. Utöver ovanstående information hänvisas till allmän text i dataskyddsförordningen vilken framgår på bl.a. Integritetsmyndighetens (IMY) hemsida https://www.imy.se/