“/”

Våra stadgar.

Stadgar

för

.Svenska KennethKlubben

.

med lokala klubbar, antagna vid det konstituerande årsmötet den 29 april 1993 och efter genomförda stadgerevisioner kompletterade, godkända och antagna vid det 7:e årsmötet den 29 april 2000, det 12:e årsmötet den 22 mars 2005, det 14:e årsmötet 2007 samt senast det 29:e årsmötet den 22 mars 2022.

 

§ 1 Syfte

 

Svenska KennethKlubben

skall verka för kvalitativ medlemsvård innebärande att klubben primärt skall vara en brödraförening för alla med namngemenskapen Kenneth, där etik, kreativitet och kamratskap skall vara ledstjärnan för klubbens medlemmar.
Svenska KennethKlubben
skall vara en rikstäckande förening så att hela svenska folket och därmed inte någon Kenneth i någon landsända skall behöva uteslutas från eller fråntas möjligheten att kunna delta i klubbens verksamhet.
Inte heller skall rikets befolkning utestängas från informationen om Kenneths förtjänster, idéer eller vilja att tillföra det lokala samhället ett stort inslag av munterhet, trofasthet, kompetens, kreativitet och etik.

.

§ 2 Firma

.

Klubbens firma skall vara
Svenska KennethKlubben.
Klubbens firma skall alltid tecknas av de personer som av årsmötet utsetts ingå i klubbens
arbetsutskott, dock minst två av dessa i förening.
Huvudklubben skall registreras som ideell förening med säte i Sundsvall.
Lokala klubbar runt om i riket kan även dessa registreras som förening med firma

Svenska KennethKlubben
åtföljt av antingen geografisk benämning på den ort där lokala klubben har sitt säte eller av särskild benämning.
Lokala klubbens namn skall godkännas av årsmötet innan registrering kan ske.

 

§ 3 Heraldik

.

Svenska KennethKlubben

skall alltid anges med versalt “S” i “Svenska” och versalt “K”, såväl i “Kenneth” som i “Klubben”. “Kenneth” skall alltid stavas med kursivt och gement “h“, vilket i lämpliga fall med fördel kan anges i röd färg.
Namnet och logotypen för

Svenska KennethKlubben,
liksom andra benämningar kopplade till klubbens verksamhet, skall av klubben skyddas för all form av intrång och otillbörlig användning. Förfoganderätten innehas exklusivt av huvudklubben med säte i Sundsvall.
Namnet Kenneth skall av medlemmar alltid stavas som i klubbens namn.

 

§ 4 Organisation

.

Föreningen
Svenska KennethKlubben

instiftades den 23 januari 1993 på Bergeforsens Folkets Hus utanför Sundsvall.
Klubbens verksamhet bedrivs i sann demokratisk anda och styrs genom beslut fattade av årsmötet, som utgör klubbens högsta beslutande organ, till vilket varje medlem som har fullgjort sina skyldigheter har tillträde och en röst.

 

§ 4.1 Akademi

 

Klubben skall fungera som en akademi med såväl medlemskap som numrerade stolar.
Stolsnummer tilldelas efter uppfyllande av de särskilda villkor som regleras nedan. Stolsnummer tilldelas på livstid.

 

§ 4.2 Arbetsutskott

 

Årsmötet utser ordförande jämte minst 5 ledamöter, vilka samtliga skola vara medlemmar i Svenska KennethKlubben, att utgöra arbetsutskott (AU) med syfte att för samtliga Kenneths räkning intill nästa årsmöte hålla Kenneths fana så högt som möjligt. Arbetsutskottet bör genomföra protokollförda arbetsträffar regelbundet. Vid möte i arbetsutskotten skall sist inkommande, innan ordföranden förklarar mötet öppnat, alltid föra protokollet under detsamma.
Arbetsutskottet äger rätt att utse utskott och/eller kommittéer för
situationsanpassade ändamål som gagnar klubben och den enskilde medlemmen.
Årsmötet för lokal klubb utser i förekommande fall ordförande samt sekreterare och kassaförvaltare, därtill minst två ledamöter, att utgöra arbetsutskott (AU) för tiden intill nästa årsmöte.

 

§ 4.2.1 RiksRåd

.

Till sin hjälp och stöd har AU Svenska KennethKlubbens Riksråd vars uppgift är att vara rådgivande i frågor som är av väsentlig vikt för klubben, lokala klubbar och Kenneth.
RiksRådet består av klubbens ordförande och sekreterare jämte ambassadörer och/eller ordförande i de lokala klubbar med minst 10 st. betalande medlemmar som är aktiva och som fullföljt de krav som ställs på en aktiv lokal klubb.
RiksRådet bör genomföra minst 2 st. företrädesvis digitala möten per kalenderår samt när ledamot så påkallar.
Ledamot med förhinder att deltaga vid RiksRådets möte äger rätt att sätta annan aktiv Kenneth i sitt ställe.

.

§ 4.3 Lokala klubbar

.

Klubben strävar efter en så decentraliserad verksamhet som möjligt varför lokala klubbar bör etableras på varje plats där minst tre Kenneth så finner lämpligt.
Auktorisation för lokala klubbar, inklusive lokalt namntillägg, skall alltid ansökas hos

Svenska KennethKlubben
centralt och godkännas av årsmötet. Godkända och auktoriserade lokala klubbar skall organiseras på motsvarande sätt som huvudklubben och anta klubbens stadgar och efter dessa bedriva sin verksamhet. Varje lokal klubb som godkänts och auktoriserats av årsmötet registreras i en för huvudklubben inbunden föreningsakt och skall erhålla en löpande nummerserie för stolar.
Varje lokal klubb skall efter avhållet eget årsmöte alltid insända årsmötesprotokoll till huvudklubben för registrering i föreningsakten.
Lokala klubbar skall, vid sidan av arbetet för att KennethDagen skall utgöra allmän flaggdag och helgdag, verka för ett lokalt anpassat
mål för att hedra Kenneth. Sådant mål skall anges i samband med att klubben ansöker om officiell auktorisation hos AU och fastställas och godkännas av årsmötet.

.

§ 4.3.1 Lokala klubbar utanför rikets gränser

.

Klubben verka för att alla Kenneth komma att ingå i kretsen av organiserade Kenneth.
Då en Kenneth vägval i världen äro outgrundligt oförutsägbara kunna även lokala klubbar komma att etablerats varhelst en Kennet bygga sitt herresäte och ställa sin piedestal.

Sålunda etablerade klubbar följa de statuter som gälla för lokala klubbar.

.

§ 4.4 Ambassadörer

.

Särskilda och utvalda Kenneth, liksom från huvudklubben utflyttade Kenneth, benämns ambassadörer. Dessa skall utrustas med nödvändig information om klubben och med uppgift att utan vidare tidsutdräkt starta lokala klubbar på de orter i riket där de förväntas framleva sin närmaste tid.

Ambassadörer erhåller titeln “Ambassadör” med tillägget “i” och den nya ortens namn och först efter årsmötets godkännande av annat namn än geografisk angivelse.
Den av ambassadören sålunda nystartade lokala klubben erhåller material, stadgar, riktlinjer och stöd från huvudklubben i Sundsvall mot skälig och särskild ersättning.
Ambassadören erhåller rätten till ovan nämnda och särskilda stolnummerserie. Ambassadören skall dock alltid själv tillhöra huvudklubben och erlägga sina avgifter dit.
Syftet med detta är dels att ambassadören med automatik får det lägsta numret på sin stol i den nya klubben, dels kommer även information från- och kommunikation med- huvudklubben att
att fungera med automatik.

.

§ 5 Medlemskap

.

Den Kenneth som önskar medlemskap i klubben och som mot allt vett och etikett har annan stavning än den som ovan angivits skall i sann kamratanda överväga en justering av den felaktiga stavningen för erhållande av medlemskap.
För att utgöra fullvärdig medlem förutsätts att medlemmen efterlever klubbens stadgar och statuter och årligen erlägger av klubben stipulerade och angivna avgifter.

.

§ 5.1 Erhållande av medlemskap

.

Medlemskap kan erhållas genom att medlem i
Svenska KennethKlubben
ansöker till det lokala arbetsutskottet om inval av ny broder.
Medlemskap kan även erhållas genom att person som innehar namngemenskap själv anmäler sig enligt särskild ordning och erlägger de avgifter samt fullföljer de förpliktelser som anges i samma ordning.
“Målet för medlemskap är kvalitet i kamratskapet ej kvantitet vid intaget”.

.

§ 5.2 Tilldelning av stol

.

Broder, som uppfyller kraven på såväl namngemenskap som övriga kriterier för medlemskap och som vid minst 2 (två) tillfällen deltagit i
Svenska KennethKlubbens
aktiviteter, efter det att han personligen presenterat sina egna talanger, bakgrund, funktion i samhället samt familjesituation,
eller
Broder, som uppfyller kraven på såväl namngemenskap som övriga kriterier för medlemskap men som ej uppfyller kraven på att ha deltagit vid minst 2 (två) av
Svenska KennethKlubbens
aktiviteter, men som erlagt medlemsavgift minst 5 år å rad,
tilldelas och anvisas i bägge fallen en numrerad stol i löpande ordning ur
Svenska KennethKlubbens
eller den lokala klubbens stolsnummerserie.
Den sålunda numrerade stolen erhålles på livstid i
Svenska KennethKlubben,
“på det att han ej må bli ståendes under resten af sitt liv”,

.

§ 5.3 Registrering

.

Sålunda invalda bröder registreras i den centrala föreningsliggaren med namn, adress, telefonnummer till arbete och bostad, e-postadress samt födelsedatum, ej födelsenummer.
För de bröder som har sambo eller äkta maka, mer sällan make, bör även dessa, benämnda Kenneths Fru, av ren artighet registreras med för-/efternamn.

.

§ 5.4 Demokrati

.

Enskild Kenneth äger rätt att intill 6:e veckan före årsmötet till klubbens arbetsutskott inskicka förslag, s.k. KennethMotion,
angående Kenneths väl och ve, att behandlas av årsmötet.
AU har att bereda förslaget på ett sådant sätt att Kenneth på årsmötet enkelt antingen kan nicka gillande eller med neddragna mungipor huvudruskande avslå detsamma.
AU äger rätt att för årsmötet framföra propositioner på motsvarande sätt som enskild Kenneth och för enkelhetens skull benämnas även sådan propå för KennethMotion.

.

§ 5.5 Utträde/Uteslutning

.

I det sällsynta fall hinder skulle komma att uppstå för den enskilde medlemmen som kan inverka på medlemskapet och

engagemanget i klubben, exempelvis genom namnbyte till “Bosse” eller annat allmogenamn eller genom anslutning till annan organisation/sammanslutning som strider mot

Svenska KennethKlubbens
syfte och stadgar, kan detta leda till rekommendation från årsmöte eller AU om frivilligt utträde ur klubben.
Uteslutning kan även ske om synnerliga och särskilda skäl föreligger under förutsättning att tre fjärdedelar av lokala klubbens medlemmar så beslutar.
Sådan uteslutning skall alltid konfirmeras av Svenska KennethKlubbens årsmöte med tre fjärdedelars majoritet innan uteslutning slutligen träder i kraft.

.
§ 5.5.1 Olydig Kenneth

.

Medlem som ej fullgör de skyldigheter som åligger medlem vad gäller erläggande av medlemsavgift och/eller andra i

demokratisk ordning beslutade förpliktelser överförs genom arbetsutskottets försorg till de passivas och förtappades skara..

.

§ 5.6 Medlemsavgift

.

Medlemsavgiften skall erläggas till
Svenska KennethKlubben
och dess kapitalförvaltare, vilken utses av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte.
Medlemsavgiften uppgår till SEK 294 årligen.
Av avgiften utgör SEK 223, givet efter högtidsdagens datum den 22/3, grunden för den avgift som tillfaller den lokala klubben att bedriva verksamhet för.
SEK 71 utgörs av den s.k. nostalgiavgiften vilken tillfaller
Svenska KennethKlubben
centralt att täcka kostnader för service, hantering, distribution och andra kostnader för vård av lokala klubbar och den enskilde medlemmen.
Avgiften bör aviseras i slutet av varje kalenderår och erläggas av den enskilde medlemmen senast vid kalenderårets utgång.

.

§ 6 KennethAktiviteter och Närvaro

.

Kamratskap uppnås och uppmuntras genom samhörighet. Därför bör minst ett evenemang i kvartalet genomföras för

klubbens medlemmar, om så befinnes lämpligt, tillsammans med Kenneths Fru.
Närvaroplikt bör gälla vid klubbens klubbaktiviteter. Medlems närvaro på sådana aktiviteter bör överstiga sjuttio procents närvarofrekvens.
Under klubbaktiviteter är det arbetsutskottets uppgift att övervaka och dokumentera evenemanget.
För att stadfästa kamratskapet och namngemenskapen emellan bröderna bör dessutom firandet av medlemsbroders olika jubileum uppmuntras.

.

§ 7 KennethDagen

.

Bland aktiviteter utgörKennethDagen den allra viktigaste.
KennethDagen, den dag som av Riksheraldikern utsetts för att hedra alla de svenska medborgare som bär det traditionsbundna namnet Kenneth,

skall av klubben och den enskilde medlemmen firas, så det märks och hörs, den 22 mars årligen.

.

§ 7.1 KennethManifestation

.

Det åligger varje lokal klubb att i klubbens namn verka för att den 22 mars komma att i första hand bli en nationell flaggdag och i andra hand en helgdag.
Redovisning av detta arbete sker genom att ovanstående krav utgör en ständig motion med särskild punkt på årsmötet att tas upp intill dess kravet genomförts.
Syftet är att aktivt verka för att alla, även de som ej äger namngemenskap, får en möjlighet att fira denna dag med eller för Kenneth.

.

§ 7.2 Program

.

Till firandet av KennethDagen skall såväl huvudklubben som de olika lokala klubbarna i god tid ha utlyst årsmöte.
Årsmötet avhålls alltid på KennethDagen och skall följa nedan angivna KennethDagordning.
Årsmötet skall ovillkorligen ske i munter stämning och i “våt och bubblande miljö”.
Den Kenneth med lägsta nummer på tilldelad stol som är närvarande vid årsmötet öppnar detta med hälsningsanförande.

.

KennethDagordning:

 1. Hälsningsanförande och öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Kontroll av röstlängd
 4. Årsmötets behörighet och kallelseförfarande
 5. Skrivelse angående allmän flaggdag och helgdag
 6. Verksamhetsberättelser
 7. Ekonomiskt resultat och ställning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Arbetsutskottets ansvarsfrihet
 10. Val av ordförande, sekreterare och kassaförvaltare för Svenska KennethKlubben
 11. Övriga val. bland vilka vid behov kan förekomma “Val av revisor” och “Val av KennethBeredning”.
 12. Motioner
 13. Övriga frågor, varvid ständig övrig fråga utgörs av “KennethUtmärkelser”
 14. Årsmötets avslutande

§ 7.3 Efter årsmötet

..

§ 7.3.1 Årets Kenneth

.

I anslutning till årsmötet skola presenteras Årets Kenneth, vilken förväntas hålla ett inspirerande och intressant föredrag om sin roll och gärning.

.

§ 7.3.2 KennethTalet

.

Därefter kunna följa Talet till Kenneth, för delgivning av Kenneths förträfflighet och ingjutande av styrka, kraft och mod inför de olika aktiviteter som sedan kunna äga rum, varvid

.

§ 7.3.3 KennethAktivitet

.

KennethMästerskap, eller motsvarande, äga företräde och som med lämpliga
tävlingsmomenter kunna skilja, om möjligt,Kenneth frånKenneth.

.

§ 7.3.4 KennethTvagning

.

påbjudes därefter, för den allmänna trevnadens skull, i lämplig våt och bubblande miljö, för att därefter i närvaro av Kenneths Fru, ges möjlighet att avnjuta en

.

§ 7.3.5 KennethMiddag

.

KennethMiddagen inleds traditionsenligt med KennethDrinken och avslutas medKennethBakelsen, och därefter, då så ges möjlighet, avrundas medKennethDans,

samt alltid innan KennethDagen övergår i vanlig allmogedag avslutning med ett hejdundrande

.

§ 7.3.6 KennethFyrverkeri

.

som både syns och hörs.

.

§ 8 Upplösning

.

Synes fullständigt onödigt att reglera ehuru jorden alltid kommer att befolkas av eminenta personer benämnda Kenneth.
Skulle behovet av upplösning av Svenska KennethKlubben trots allt uppkomma skall
klubbens eventuella ekonomiska behållning, efter fullgörandet av samtliga ekonomiska förpliktelser, ograverat tillfalla
Svenska KennethKlubbens fond Ebbas Minne till förmån för Barncancerfonden.

.

§ 9 KennethKlausul

.

I de undantagsvisa fall då klubbens stadgar icke synas ge direktiv hur Kenneth skall förhålla sig hänvisas i första hand till andra hjälpmedel såsom Kenneths kreativitet, sedvänja, nedtecknade dokumenter, klubbens ordförande eller arbetsutskottets ledamöter, på det att ljus skola varda givet över mörkrets stigar till vägledning för den vilsne.

.

Sundsvall den 22 mars 2022

.Svenska KennethKlubben